• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2024-07-12 15:27:10 1074 Lượt xem
 

*Thuế môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động

 – Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng có phải nộp lệ phí môn bài hay không?

– Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng có phải báo cáo thuế và báo cáo tài chính hay không?

 

 *Căn cứ: Theo điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

–  Nếu người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài như sau:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01 đến 31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

– Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

– Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

* TRƯỜNG HỢP 01. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

*Ví dụ 01: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 31/12/2017 thì năm 2017 công ty ABC :

+Không phải nộp thuế môn bài năm 2017

+Không phải làm báo cáo tài chính năm 2017

+ Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26  sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

 

* TRƯỜNG HỢP 02.Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức huế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

*Ví dụ 02: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 15/04/2018 thì công ty ABC : phải làm như sau

*Năm 2017:  như ví dụ 01 nếu trên công ty không phải nộp thuế môn bài, Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26  sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

*Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng/ quý 4/2018 – 12/2018 trở đi, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 *Ví dụ 03: ngày 25/12/2016 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017– 15/08/2018 thì công ty ABC : phải làm như sau

*Năm 2017:  như ví dụ 01 nếu trên công ty không phải nộp thuế môn bài, Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC26  sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

*Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 8/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 

* TRƯỜNG HỢP 3: Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

*Ví dụ 04: ngày 25/02/2017 công ty ABC làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2017 – 01/03/2018 thì công ty ABC : phải làm như sau

*Năm 2017:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2017= 100%

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 1/2017 – 02/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 02 tháng mà doanh nghiệp đã hoạt động

 

*Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 06 tháng đầu năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 42018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 

*Giả sử tạm ngưng từ01/03/2017 – 01/08/2018

 *Năm 2018:

+ Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm

+ Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 9/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòng

Chia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625