• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0945.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625

2024-06-22 22:03:23 15745 Lượt xem
 

ADSOFT

  PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VẬN TẢI – DỊCH VỤ

Công ty Cổ phần VAT cung cấp bộ chương trình phần mềm kế toán Adsoft trên máy vi tính tuân thủ theo TT200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 (hoặc QĐ 48 ngày 14/09/2006 – điều chỉnh theo TT200) của Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành hệ thống chế độ kế toán và các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất của Bộ tài chính áp dụng cho các Doanh nghiệp Vận tải – Dịch vụ trong cả nước.

STT

PHÂN HỆ

NỘI DUNG PHÂN HỆ

 1

 Kế toán tiền mặt, tiền gứi ngân hàng, kho bạc

- Theo dõi thu, chi tiền mặt theo nhiều quỹ khác nhau.

- Theo dõi tức thời tiền mặt tại quỹ.

- Theo dõi chi tiết nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.

- In phiếu thu. phiếu chi trên máy tính.

- Cung cấp các báo cáo như: Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt, tiền gửi ; Nhật ký chung; Sổ quỹ tiền mặt ; Báo cáo quỹ tiền mặt; Sổ cái

  2

Quản lý công nợ

- Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả chi tiết đến từng khách hàng, công nợ theo từng Lô hàng

- Cho phép hạch toán bù trừ công nợ giữa các khách hàng, công nợ giữa các Khách hàng, các Lô hàng với nhau.

- Lên các báo cáo : Sổ chi tiết công nợ cho từng khách hàng; từng Lô hàng; Bảng cân đối công nợ phải thu - phải trả chi tiết theo từng khoản, sổ tổng hợp công nợ theo Khách hàng, Lô hàng….

 3

Quản lý vật tư, hàng hoá

- Quản lý danh mục hàng hoá, vật tư, phụ tùng; theo dõi giá cả, số lượng các mặt hàng,  đựơc lưu trữ trong kho.

- Quản lý VTHH Theo nhiều kho, nhiều phương tiện vận tải

- Quản lý VTHH theo từng nhóm, loại Vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, phụ tùng ….

- Quản lý chi tiết Vật tư hàng hoá       

- In phiếu nhập, phiếu xuất vật tư trên máy tính

- Tự động tính giá xuất kho, tồn kho theo nhiều phương pháp tính khác nhau          

- Cung cấp  các báo cáo về hàng hoá như: Thẻ kho; sổ chi tiết nhập – xuất – tồn vật tư, hàng hóa ; báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn vật tư, hàng hoá theo từng kho và công trình; toàn công ty ....

4

Quản Lý Doanh Thu

 -  Quản lý doanh thu hàng ngày của các bộ phận của công ty :

+ Doanh thu theo từng Lô hàng, từng khách hàng;

+ Doanh thu theo từng loại xe, theo từng xe, theo từng lái xe

+ Doanh thu khác ...

+ Quản lý doanh thu theo từng đối tượng khách hàng , nhóm khách hàng

+ Tổng hợp doanh thu theo từng loại hình doanh thu

5

 

Quản lý chi phí, giá thành Vận tải- Dịch vụ

 

 - Cho phép tập hợp chi phí theo từng phương tiện, từng bộ phận vận tải.…, toàn công ty) và theo từng yếu tố chi phí.

 - Tự động tập hợp, kết chuyển, phân bổ chi phí và tính giá thành từng bộ phận, từng lô, từng phương tiện…..

 - Cho phép in chi tiết và tổng hợp giá thành.

 6

Sổ cái

 - Quản lý hệ thống tài khoản, cho phép mở các tài khoản chi tiết đến nhiều cấp.

 - Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế vào sổ nhật ký chung .

 - Tự động cập nhật các nghiệp vụ phát sinh từ các phân hệ khác.

 - Cho phép điều chỉnh dữ liệu khi có yêu cầu, linh hoạt trong quản lý chu kỳ kế toán.

 -  Cho phép in các sổ sách tổng hợp tài khoản khác nhau, theo các cấp độ kế toán khác nhau.

 7

 Kế toán TSCĐ, tiền lương và bảo hiểm xã hội

 - Cho phép hạch toán tổng hợp tình hình tăng, giảm và hao  mòn tài sản cố định

 - Cho phép theo dõi, hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT.

  8

 Kế toán tổng hợp

 - Cuối kỳ chương trình tự động tập hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 - Bảng cân đối phát sinh các tài khoản.

 - Bảng cân đối kế toán.

 - Kết quả hoạt động SXKD.

 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 - Sổ tổng hợp tài khoản

9

 Quản trị hệ thống

 - Cho phép phân quyền sử dụng đến từng phân hệ kế toán.

 - Cho phép sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu.

 

Ngoài các tính năng ưu việt trên chương trình còn có các công cụ xử lý dữ liệu cho phép linh hoạt vừa tổ chức kế toán thuế – vừa tổ chức kế toán quản trị theo yêu cầu mà không cần phải chinh sửa lại phần mêm.

Chia sẻ bài viết: Tư vấn tuyển sinh:

 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Tư vấn kế toán - thuế:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Mss. Ngọc:            0945.625.625 


Phần mềm kế toán:

Mr. Tuân:              0905.625.625

Mss. Ngọc:            0945.625.625  


Thành lập doanh nghiệp:

Mr. Tuân:              0905.625.625 

Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625