• Tư vấn tuyển sinh

    02253.625.625 - 0945.625.625
  • Hỗ trợ PM kế toán

    0976.625.625
  • Tư vấn kế toán - thuế

    0905.625.625
2020-08-10 06:04:58 admin 4082 Lượt xem
 

Ngôn ngữ của kế  toán đươc thể hiện qua “ hệ thống tài khoản kế toán và những  con số”. Nhìn vào những số liệu phản ánh trên tài khoản kế toán, chúng ta sẽ nhận thâý tính hợp lý và không hợp lý trong quá trình hạch toán kế toán. Vì vâỵ, để giảm thiểu những sai sót, sau khi khóa sổ kế toán, bạn hãy kiểm tra lại sô dư của các tài khoản như sau nhé:

 

I.Nhóm tài khoản “ dư n

 

1. Tài khoản 111 (Tiên măt)

Sai sót thương gặp ở tài khoản 111 (Tiền mặt):

- Trường hợp 1: cuôí kỳ tài khoản này có số “dư  có” tức qũy tiền mặt bị âm (không có đủ tiền mà vẫn thực hiên bút toán chi tiên mặt)

- Trường hợp 2: cuôí kỳ tài khoản này có số “dư nợ” nhưng trong kỳ, trên số quỹ tiền mặt có những thời điểm mang số âm

Bạn cần điêù chỉnh sai sót trên bằng cách: làm các thủ tục thu hôì công nợ, vay thêm tiền của cá nhân …..và hạch toán bút toán chi tiền vào đúng thời điểm quỹ có tiền mặt

 

2. Tài khoản 112 (Tiên gửi ngân hàng)

Đôí vơí tài khoản này , bạn phải đôí chiêú sô dư  trên sô kê toán của doanh nghiêp vơí  sô dư  trên sao kê, sô phụ của ngân hàng. Bạn kiêm tra xem doanh nghiêp mơ bao nhiêu tài khoản, ơ những ngân hàng nào, lâý toàn bô sao kê, sô phụ của các tài khoản tại các ngân hàng đó. Sô dư Tk112 phải băng sô dư trên sô phụ, sao kê của ngân hàng.

Lưu ý: Tât cả các tài khỏan thanh toán qua ngân hàng, doanh nghiêp phải đăng ký vơí cơ quan thuê theo mâũ sô 08- MST ban hành theo thông tư 156/2013

 

3. Tài khoản 131 (phải thu của khách hàng)

Tài khoản này thuôc nhóm tài khoản lương tính ( vừa có sô dư “Nơ” và dư “ Có”), trương hơp tài khoản này có sô dư “ Có”, bạn cân kiêm tra:

- đôí chiêú vơí biên bản xác nhân công nơ tại thơì điêm khóa sô kê toán

- Có đúng khách hàng ứng trươc tiên cho mình hay do khách hàng đã trả tiên cho doanh nghiêp mà chưa xuât hóa đơn cho khách hàng. Nêú chưa xuât hóa đơn thì bạn phải xuât hóa đơn ngay cho sô tiên này đê hạch toán doanh thu trong kỳ

 

4. Tài khoản 133 (thuê giá trị gia tăng đươc khâú trừ)

Hàng tháng hoăc hàng quý ( tùy theo doanh nghiêp bạn kê khai thuê gtgt theo tháng hoăc quý),  bạn phải thực hiên bút toán kêt chuyên thuê giá trị gia tăng đươc khâú trừ ( tức thực hiên bút toán, ghi:

Nơ TK3331/ Có TK133: sô thuê đươc khâú trừ). Sô “dư Nơ” TK133 phải băng vơí chỉ tiêu 43 trên tơ khai thuê GTGT

 

5. Tài khoản 242 (Chi phí trả trước dài hạn)

Đối với tài khoản này, Số dư cuối kỳ trên sổ kế toán phải bằng số chi phí trả trước còn phải phân bổ trong năm, trường hợp nếu không khớp, phải kiểm tra:

           - Phát sinh “Nợ” trong kỳ có khớp với bảng kê các khoản chi phí tăng trong kỳ không

           - Phát sinh “ Có” trong kỳ có khớp với số phân bổ của chi phí trả trước trong kỳ không

 

6. Nhóm tài khoản hàng tồn kho (TK 151 ->TK158)

Sai sót thương găp ơ tài khoản này:

          - Trương hơp 1: Cuôí kỳ tài khoản này có sô dư “ Có” tức kho hàng bị âm (không có đủ hàng mà vân thực hiên bút toán xuât kho

          - Trương hơp 2: Cuôí kỳ tài khoản này có sô dư “ Nơ” nhưng trong kỳ, trên bảng kê nhâp – xuât – tôn lại bị âm thơì điêm

Vâỵ bạn cân phải kiêm tra:

          - Thơì điêm hàng xuât bán đã có đâù vào nhâp kho chưa

         - Xuât kho có đúng sô hàng tôn không

         - Trong quá trình xuât nhâp có hạch toán chô nào sai sót không

7. Tài sản cô định

Sô dư nơ tài khoản 211 phải khơp vơí nguyên giá tài sản cô định tại bảng tính khâú hao tài sản cô định

       II. Nhóm tài khoản dư “Có”

 

       1.Hao mòn tài sản cô định

        Sô dư “ Có’ tài khoản 214 phải khơp vơí chỉ tiêu “Hao mòn lũy kê” trên bảng tính khâú hao tài sản cô định

 

       2.Tài khoản 331 (phải trả ngươì bán)

       Tai khoan này thuôc nhóm tài khoản lương tính (vừa dư “ Nọ” và dư “Có”)

      * Nêú tài khoản này dư “ Có”, bạn cân kiêm tra:

        - đôí chiêú vơí biên bản xác nhân công nơ

        - Kiêm tra xem các khoản mua hàng trả châm >= 20 triêụ có thanh toán qua ngân hàng và đúng hạn theo hơp đông không

     * Nêú  tài khoản này dư “Nơ”, bạn cân kiêm tra;

- đôí chiêú vơí biên bản xác nhân công nơ

- Kiêm tra xem có đúng doanh nghiêp trả trươc tiên cho ngươì bán không hay hạch toán nhâm hoăc đã trả tiên mà chưa có hóa đơn hạch toán chi phí. Nếu chưa lấy hoá đơn thì bạn phải yêu cầu người bán xuất hoá đơn trả cho doanh nghiệp

 

      3. Tài khoản 333 (Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước)

      * Nếu tài khoản này có số dư “Nợ”: tức doanh nghiệp nộp thừa tiền thuế

     - Đối với thuế GTGT phải nộp (TK3331): hàng tháng hoặc hàng quý ( tuỳ theo doanh nghiệp kê khai theo tháng hay quý) bạn hãy đối chiếu số liệu của  Số Phát sinh “     Có” TK3331 với số liệu phản ánh ở chỉ tiêu số 40 trên tờ khai 01/GTKT. Sau đó, Kiẻm tra các chứng từ nộp vào ngân sách,  bạn sẽ biết doanh nghiệp mình đã nộp đúng số thuế gtgt cần phải nộp chưa

   - Đối với thuế TNDN phải nộp (TK3334): Cuối năm khi làm báo tài chính, bạn đối chiếu số liệu của Số Phát Sinh “Có “ TK3334 vói số liệu phản ánh ở chỉ tiêu D trên tờ khai 03/TNDN. Sau đó,kiểm tra các chứng từ nộp vào ngân sách, bạn sẽ biết doanh nghiệp mình đã nộp đúng số thuế TNDN cần phải nộp chưa

   * Nếu tài khoản này có số dư “Có”: tức doanh nghiệp nộp thiếu tiền thuế

    Bạn cũng kiểm tra như trên, nếu doanh nghiệp còn nợ tiền thuế thì  phải nộp ngay tiền vào ngân sách nếu không sẽ bị phạt nhé

 

    III. Những tài khoản không có số dư

Nhóm tài khoản phản ánh doanh thu (TK L 5, 7) và tài khoản phản ánh chi phí (TK L6,8) không bao giờ có số dư. Vì vậy, nếu cuối kỳ các tài khoản này còn số dư thì  bảng cân đối kế toán sẽ không cân. Khi các bạn xử lý dữ liệu trên phần mềm kế toán hoặc trên excel thì cần kiểm tra ngày chứng từ xem có lẫn các năm khác vào không nhé

 

Các bước chuẩn bị khi thanh kiểm tra quyết toán thuế.......xem tại đây !

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán VAT chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hành, thực tế chuyên sâu các mô hình doanh nghiệp tại trung tâm đào tạo kế toán VAT Hải phòngChia sẻ bài viết: Bản quyền 2015: Trung tâm đào tạo kế toán VAT

Địa chỉ: 314 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.625.625 - 0905.625.625

Email: vatjsc@gmail.com

Facebook: "Cộng đồng kế toán VAT"

0905.625.625